اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس | جوانها

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

مشمولان با حضور در مراکز اعزام از اطلاعات و تجهیزات اولیه آموزشی برخوردار و به محل آموزش و تاکتیکهای نظامی اعزام می شوند تا به مدت دوسال به خدمت مقدس سربازی ادامه بدهند.
اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

اعزام مشمولان به خدمت سربازی +عکس

ادامه مطلب

امکان ارسال نظر وجود ندارد