لطیفه های طنز کودکانه | جوانها

لطیفه های طنز کودکانه

کانال سوئز

آموزگاری از یکی از دانش آموزان کلاس خود پرسید:بگو ببینم کانال سوئز در کجاست؟  دانش آموز کمی فکرکرد و بعد با تعجب گفت: نمی دانم، آقا. تلویزیون ما چنین کانالی را نمی گیرد!

تعریف

پرویز: چه خط قشنگی داری!  هوشنگ: کاش من هم می توانستم یک چنین تعریفی از تو بکنم.  پرویز: تو هم، اگر مثل من، دروغ می گفتی، می توانستی.

آخر فیلم

اولی: فیلم دیشب را تا آخر دیدی؟  دومی: بله  اولی: من خوابم برد. آخرش چی شد؟  دومی: هیچی، فیلم تمام شد.

خیلی نمی شه

معلم: یک یکی می شه چند تا؟  شاگرد: فکر نمی کنم خیلی بشه!!

پلاکارد

مظفر روی کمربندش یک پلاکارد می چسباند که نوشته شده بود «به زودی در این محل یک موبایل نصب خواهد شد.»

ادامه مطلب

ارسال نظر